TCAS รอบที่ 2 - โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 60 16:41 น. สนใจสมัคร : 382
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ก.พ. 2561
ประกาศผลคัดเลือก
10 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
20 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
30 เม.ย. 2561 - 10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 91 สาขา จำนวน : 338 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คหกรรมศาสตร์ 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. เคมีการเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. วิทยาศาสตร์เกษตร 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. เกษตรเขตร้อน 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. อาหารและโภชนาการ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. วนศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณิตศาสตร์ 2 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. เคมี 5 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. ชีววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. สถิติ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. ฟิสิกส์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. จุลชีววิทยา 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. พันธุศาสตร์ 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. พฤกษศาสตร์ 4 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. สัตววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. ชีวเคมี 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 10 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. เคมีอุตสาหกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 1 3.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 1 3.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย 5 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. เคมีบูรณาการ 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. วิศวกรรมเครื่องกล 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. วิศวกรรมไฟฟ้า 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. วิศวกรรมโยธา 3 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. วิศวกรรมเคมี 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. วิศวกรรมวัสดุ 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้่า 2 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. พลศึกษา 30 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
40. คหกรรมศาสตรศึกษา 4 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
41. การสอนคณิตศาสตร์ 7 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
42. การสอนวิทยาศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
43. เศรษฐศาสตร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
44. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
45. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
46. ธุรกิจการเกษตร 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
47. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
48. ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
49. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
50. รัฐศาสตร์(การปกครอง) 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
51. รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
52. รัฐศาสตร์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
53. รัฐประศาสนศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
54. ภูมิศาสตร์ 5 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
55. ประวัติศาสตร์ 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
56. นิติศาสตร์ 4 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
57. นิติศาสตร์ภาคพิเศษ 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
58. จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
59. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 10 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
60. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
61. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
62. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ 10 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
63. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
64. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
65. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
66. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
67. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
68. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
69. เทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
70. ภาษาอังกฤษ 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
71. ภาษาฝรั่งเศส 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
72. ภาษาเยอรมัน 1 3.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
73. ภาษาจีน 2 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
74. สื่อสารมวลชน 2 2.75 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
75. ภาษาไทย 3 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
76. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 5 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
77. ภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ 8 2.75 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
78. การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
79. การเงิน 20 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
80. การจัดการ 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
81. การจัดการการผลิต 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
82. การตลาด 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
83. บัญชี 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
84. เทคนิคการสัตวแพทย์ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
85. การพยาบาลสัตว์ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
86. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
87. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
88. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
89. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
90. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
91. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
          การสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 มีหลักการ ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ โดยผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด และกำหนดให้ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2561 ในการคัดเลือกเข้าศึกษา และ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ในปีการศึกษา 2561 คณะที่รับเข้าศึกษามี 14 คณะ 1 สถาบัน สมทบ 1 โครงการ จำนวนรับเข้าศึกษา 339 คน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรีชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
3 ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ถูกระบุในโครงการนี้ เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้สมัครจะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใด ยกเว้นคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่น
4 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
5 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
7 จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจ พบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับ การส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที

คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การคัดเลือก และวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
1 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
2 ต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
3 ต้องมีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 
4 ผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง