TCAS รอบที่ 2 - โครงการรับนักกีฬาดีเด่นฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 60 14:33 น. สนใจสมัคร : 46
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ก.พ. 2561
ประกาศผลคัดเลือก
10 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
20 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 53 สาขา จำนวน : 99 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คหกรรมศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. เคมีการเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. วิทยาศาสตร์เกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. เกษตรเขตร้อน 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. ประมง 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. วนศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. เคมี 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. ชีววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. ฟิสิกส์ 2 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. พันธุศาสตร์ 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. พฤกษศาสตร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. สัตววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. ชีวเคมี 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 1 3.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 1 3.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. เคมีบูรณาการ 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 10 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. พลศึกษา 28 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. เศรษฐศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. ธุรกิจการเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. รัฐศาสตร์(การปกครอง) 1 2.50 ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. รัฐศาสตร์(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 1 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. รัฐประศาสนศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. สัตวแพทยศาสตร์ 1 3.20 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
40. ปรัชญาและศาสนา 1 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
41. ภาษาไทย 2 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
42. การเงิน 2 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
43. การจัดการ 4 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
44. การจัดการการผลิต 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
45. การตลาด 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
46. บัญชี 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
47. เทคนิคการสัตวแพทย์ 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
48. การพยาบาลสัตว์ 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
49. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
50. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
52. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
53. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
          เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถเด่นชัดในเชิงกีฬา ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าทางการกีฬาและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนพัฒนาการกีฬาของชาติตามนโยบายของ รัฐบาลให้เจริญรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
6 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
7 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
9 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1 คุณสมบัติทางการศึกษา ผู้สมัครต้องมีแผนการเรียนและคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ดังนี้
1.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น/ถ้ามี) ณ วันที่รับสมัคร
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา หมายเหตุรายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา
2.คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา
ผู้สมัครต้องมีประวัติและผลงานตามชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด และมีผลงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – ณ วันที่รับสมัคร) โดยมีความสามารถทางกีฬาในระดับ การแข่งขัน ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น โอลิมปิก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์อาเซียน
2.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน หรือยุวชนนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี และในรายการที่มีการจัดอันดับโลก
2.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
2.5 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไป ได้อันดับที่ 1-3 ในการ แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
2.6 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศ เท่านั้น)
2.7 เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ที่ดำเนินการโดยกรมพลศึกษา
2.8 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
2.9 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน โดยการรับรองของสมาคมกีฬานั้นๆ ได้อันดับที่ 1-3
2.10 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
2.11 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขัน ระดับประเทศเท่านั้น)
2.12 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ได้อันดับที่ 1 3
2.13 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อันดับที่ 1 (รอบการ แข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
2.14 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ได้อันดับที่ 1
2.15 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ได้อันดับที่ 1
2.16 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1 หมายเหตุผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศ ไทยรับรองหรือเป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 จะได้รับยกเว้น ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมของสาขาวิชาที่สมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง