รับตรงผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 13:59 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
09 พ.ย. 2558 - 13 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
19 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : 48 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตร สาขาวิชาจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต
2. คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต
3. คณะเกษตรษศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต
4. คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ 1 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
10. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 1 3.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะประมง สาขาวิชาการจัดการประมง 3 2.50 วิทย์-คณิต
14. คณะประมง สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 1 2.50 วิทย์-คณิต
15. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
18. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
19. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
20. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต
21. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
22. คณะวิทยาศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต
23. คณะวิศวกรรรมศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์) 2 3.75 วิทย์-คณิต
24. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
25. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา 3 2.50 วิทย์-คณิต
26. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
27. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต
28. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1 2.50 วิทย์-คณิต
29. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2.75 วิทย์-คณิต
30. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 2 2.75 วิทย์-คณิต
31. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
32. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารรัฐศาสตร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
33. คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
34. คณะสัตวแพทย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ 1 3.80 วิทย์-คณิต
35. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 2.50 วิทย์-คณิต
36. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 2.50 วิทย์-คณิต
37. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต
38. คณะอุตสาหกรรมเกษต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2.50 วิทย์-คณิต
39. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง