TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 61 18:05 น. สนใจสมัคร : 12
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ธ.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 มี.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : 130 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย 27 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 16 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
3. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 17 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
4. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 12 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
5. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 7 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
6. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ 12 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
7. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 16 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
8. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 7 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 16 2.00 จบ ม.6

Portfolio

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
    1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560
    2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ํากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
    3. มีผลการสอบ GAT ประจําปีการศึกษา 2561 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่า
น้ำหนีกร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กําหนด (ภาคผนวก 1)
   4. จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชา
ที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

***ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด***
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง