โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 58 14:10 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
29 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
20 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
05 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 21 สาขา จำนวน : 114 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
4. คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ) 6 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
5. คณะเศรษฐศาสตร์ 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
7. คณะศิลปศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
8. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
9. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 2.50 วิทย์-คณิต
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2.50 วิทย์-คณิต
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2.50 วิทย์-คณิต
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 2.50 วิทย์-คณิต
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 2.50 วิทย์-คณิต
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 2.50 วิทย์-คณิต
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต
17. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 2.50 วิทย์-คณิต
18. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการละคอน,สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
20. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 2 2.50 วิทย์-คณิต
21. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง