TCAS รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 61 18:50 น. สนใจสมัคร : 99
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
09 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561
ชำระเงิน
09 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
14 มิ.ย. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 15 สาขา จำนวน : 495 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (วิศวกรรมกา... 135 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา) / สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปวส.หรือเทียบเท่า) 30 2.00 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 40 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
5. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
6. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
7. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 20 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
8. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
9. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 10 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
10. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 10 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
11. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 30 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
13. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 10 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
14. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
15. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา) / สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (สำเร็จการศึกษาปีที่6 ทุกแผนการศึกษา) 70 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
หมายเหตุ : ติดตามข้อมูลการสมัคร TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง