โครงการนักเรียนเรียนดี (เขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 58 10:33 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 16 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
19 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
23 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 82 สาขา จำนวน : 4,425 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 42 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 2.25 วิทย์-คณิต
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 2.25 วิทย์-คณิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 56 2.25 วิทย์-คณิต
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 63 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 63 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 84 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 2.25 วิทย์-คณิต
12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 42 2.25 วิทย์-คณิต
13. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
18. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
19. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 3.50 วิทย์-คณิต
20. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 3.00 วิทย์-คณิต
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 2.50 วิทย์-คณิต
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 42 2.75 วิทย์-คณิต
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 140 2.50 วิทย์-คณิต
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 140 2.50 วิทย์-คณิต
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 2.50 วิทย์-คณิต
26. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 42 3.00 วิทย์-คณิต
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต
28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต
29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต
30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 21 2.50 วิทย์-คณิต
31. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต
32. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 40 3.50 วิทย์-คณิต
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 28 3.00 วิทย์-คณิต
34. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 168 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
35. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
36. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 84 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
37. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
38. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 63 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
39. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
40. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 84 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
41. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
42. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
43. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
44. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 2.25 วิทย์-คณิต
46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 2.25 วิทย์-คณิต
47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 2.25 วิทย์-คณิต
48. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 2.25 วิทย์-คณิต
49. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 2.25 วิทย์-คณิต
50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 2.25 วิทย์-คณิต
51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 2.25 วิทย์-คณิต
52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 2.25 วิทย์-คณิต
53. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 2.25 วิทย์-คณิต
54. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด 56 2.25 วิทย์-คณิต
55. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 2.50 วิทย์-คณิต
56. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 2.50 วิทย์-คณิต
57. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 42 2.50 วิทย์-คณิต
58. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 2.50 วิทย์-คณิต
59. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 2.25 วิทย์-คณิต
60. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 2.25 วิทย์-คณิต
61. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 28 2.25 วิทย์-คณิต
62. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 14 2.25 วิทย์-คณิต
63. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 84 2.25 วิทย์-คณิต
64. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 2.50 วิทย์-คณิต
65. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 14 2.50 วิทย์-คณิต
66. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 2.70 วิทย์-คณิต
67. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 3.00 วิทย์-คณิต
68. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 28 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
69. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 42 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
70. หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต 30 3.00 วิทย์-คณิต
71. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 3.00 วิทย์-คณิต
72. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 84 2.50 วิทย์-คณิต
73. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 63 2.50 วิทย์-คณิต
74. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 21 2.50 วิทย์-คณิต
75. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 42 2.50 วิทย์-คณิต
76. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 126 2.50 วิทย์-คณิต
77. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 126 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
78. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 2.25 วิทย์-คณิต
79. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 2.50 วิทย์-คณิต
80. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 2.50 วิทย์-คณิต
81. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 2.50 วิทย์-คณิต
82. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง