รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 61 17:39 น. สนใจสมัคร : 22
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
19 ต.ค. 2561 - 20 พ.ย. 2561
ประกาศผลคัดเลือก
26 พ.ย. 2561
สัมภาษณ์
01 ธ.ค. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
12 ธ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 230 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

TOFEL

IELTS
2. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

TOFEL

IELTS
3. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

TOFEL

IELTS
4. วิศวกรรมอุสาหการและระบบบริหารจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

TOFEL

IELTS
5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

TOFEL

IELTS
6. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

TOFEL

IELTS
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับตรงที่ไม่ได้อยู่ใน TCAS ปีการศึกษา 2562 

 

จำนวนเปิดรับสมัคร

- วิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมเคมี จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมโยธา จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมอุสาหการและระบบบริหารจัดการ จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Grade 12) หรือเทียบเท่า

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการรับสมัคร

1.รูปถ่ายนักเรียน หรือ passport
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.จดหมายรับรองจากคุณครูที่โรงเรียน 2 ฉบับ
4.ผลคะแนนสอบ (เลือกเพียง 1 เท่านั้น)
   - SAT : at least 1100 out of 1600 for SAT
   - ACT :  at least 23 for composite score
   - IB : at least 29 for predicter score with at least 4 in Math and Physics
   - School letter: at least 75 percentile GPA score
   - All national higher education or borad exam results
5.ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกเพียง 1 เท่านั้น)
   - TOFEL - at least 550 for paper-based test, 213 for computer-based test, or 79 internet-based test
   - IELTS - at least 6
   - IB - at least 4 for English A1 or A2 (HL or SL) or at least 5 for English B (HL)

*** กรณีนักเรียรนที่ไม่ถึงเกณฑ์สามารถสมัครได้ โดยทางคณะจะจัดเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (ESL) ก่อนเดือนสิงหาคม

เกณฑ์การคัดเลือก

   - สอบสัมภาษณ์  (สามารถนำ Portfolio มาใชเประกอบการสัมภาษณ์)

ค่าเทอมในหลักสูตร 

- วิศวกรรมชีวการแพทย์  90,000 บาท / เทอม
- วิศวกรรมเคมี  90,000 บาท / เทอม
- วิศวกรรมโยธา  90,000 บาท / เทอม
- วิศวกรรมอุสาหการและระบบบริหารจัดการ  90,000 บาท / เทอม
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  90,000 บาท / เทอม
- วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์  150,000 บาท / เทอม

โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง