ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ)

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 58 09:42 น. สนใจสมัคร : 9
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 84 สาขา จำนวน : 4,546 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 63 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 63 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 140 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 140 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 168 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 63 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
44. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
54. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
55. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
56. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
57. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
58. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
59. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
60. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
61. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
62. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
66. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
72. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
73. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
74. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
75. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 63 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
76. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
77. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
78. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 126 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
79. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 126 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
80. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
81. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
82. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
83. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
84. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง