รับตรง โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 58 13:45 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 ต.ค. 2558 - 08 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
10 พ.ย. 2558 - 15 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
19 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
25 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
27 พ.ย. 2558 - 05 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 52 สาขา จำนวน : 1,306 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 3.00 วิทย์-คณิต
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 32 3.00 วิทย์-คณิต
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี 36 3.00 วิทย์-คณิต
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 15 3.00 ไม่ระบุ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 55 3.00 วิทย์-คณิต
6. คณะวิศวกรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล ( พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) 40 3.00 วิทย์-คณิต
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ 18 3.00 วิทย์-คณิต
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 16 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 8 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 45 3.00 วิทย์-คณิต
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 3.00 วิทย์-คณิต
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 12 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 26 3.00 วิทย์-คณิต
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 30 30.00 วิทย์-คณิต
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 3.00 วิทย์-คณิต
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 15 3.00 วิทย์-คณิต
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบคสบคุมและเครื่องมือวัด 12 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 5 3.00 วิทย์-คณิต
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัติโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 3.00 วิทย์-คณิต
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัติโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 3.00 วิทย์-คณิต
23. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย 30 3.25 วิทย์-คณิต
24. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 10 3.25 วิทย์-คณิต
25. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 40 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
26. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
27. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
28. คณะครุศาสตร์อุตสากหรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
29. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 60 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
30. คณะครุศาสตร์อุตสากหรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ 60 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
31. คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 60 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
32. คณะครุศาสตร์อุตสากหรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
33. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโ,ยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้า) 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
34. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา) 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
35. คณะครุศาสตร๋อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโ,ยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
36. คณะวิทยาศาสตร์ สา่ขาคณิตศาสตร์ 12 3.00 วิทย์-คณิต
37. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 12 3.00 วิทย์-คณิต
38. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 12 3.00 วิทย์-คณิต
39. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 20 3.00 วิทย์-คณิต
40. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 24 3.00 วิทย์-คณิต
41. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 36 3.00 วิทย์-คณิต
42. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 3.00 วิทย์-คณิต
43. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 36 2.75 วิทย์-คณิต
44. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 2.75 วิทย์-คณิต
45. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 30 3.00 วิทย์-คณิต
46. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาท สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ 70 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
47. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกออกแบบกราฟฟิก 13 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
48. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอกเฟกต์ 13 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
49. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกออกแบบภาพยนตร์ 13 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
50. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย - กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 8 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
51. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย - กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ 8 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
52. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย - กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ 8 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
9

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง