โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 59 16:05 น. สนใจสมัคร : 15
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
13 ก.พ. 2559 - 20 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
14 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 73 สาขา จำนวน : 1,187 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. พยาบาลศาสตร์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตรอ์นามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
7. เภสัชศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะวิิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววทิยา 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาชีวเคมี 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทวั่ ไป 7 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2.00 ไม่ระบุ
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแแวดล้อม 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวชิาพัฒนาสังคม 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ สาขาวิชาภาษาจีน 12 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกิจ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
44. คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปนและ มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์),(ศิลป์) 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 27 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 27 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 24 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 27 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 41 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
54. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
55. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (เลือกสอบ) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
56. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (เลือกสอบ) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
57. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
58. คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์),(ศิลป์) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
59. คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์),(ศิลป์) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
60. คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์),(ศิลป์) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
61. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
62. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์),(ศิลป์) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์),(ศิลป์) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. คณะคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
66. คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. คณะคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. คณะคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์),(ศิลป์) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
72. คณะคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์),(ศิลป์) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
73. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง