โครงการรับตรง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:12 น. สนใจสมัคร : 23
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
02 พ.ย. 2558 - 01 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 44 สาขา จำนวน : 1,562 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ 200 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 100 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 150 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) (บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต(บูรณาการ) หลักสูตรควบตรี – โท 5 ปี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรก... 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 45 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 45 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 45 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. คณะเศรษฐศาสตร์ 150 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
10. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 120 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
11. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
12. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 2.75 วิทย์-คณิต
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 10 2.75 วิทย์-คณิต
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20 2.75 วิทย์-คณิต
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 2.75 วิทย์-คณิต
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิต 10 2.75 วิทย์-คณิต
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 2.75 วิทย์-คณิต
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 10 2.75 วิทย์-คณิต
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
23. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 2.75 วิทย์-คณิต
24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 20 2.75 วิทย์-คณิต
26. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 13 2.75 วิทย์-คณิต
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 16 2.75 วิทย์-คณิต
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 13 2.75 วิทย์-คณิต
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 12 2.75 วิทย์-คณิต
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12 2.75 วิทย์-คณิต
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 2.75 ไม่ระบุ
33. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
34. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
35. คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาทั่วไป (ผู้ที่ไม่ขอรับทุนการศึกษา) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
36. คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่ประสงค์รับทุนการศึกษา 30 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
37. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 35 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
38. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
39. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
40. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 50 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
41. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) ... 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
42. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 2.50 สมัครได้ทุกคน
43. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 30 2.50 สมัครได้ทุกคน
44. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง