โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 58 14:10 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 29 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
19 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
30 ก.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 610 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 2.50 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 50 2.50 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 45 2.50 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 45 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 45 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะศิลปศาสต์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษซศาสตร์ธุรกิจ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร รัฐศาสตรประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต( หลักสูตร 2 ภาษา ) 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง