รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 13:59 น. สนใจสมัคร : 27
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 พ.ย. 2558 - 06 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
13 พ.ย. 2558 - 07 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ม.ค. 2559 - 24 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 103 สาขา จำนวน : 1,809 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาจีน (ต้องเรียนวิชาภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 10 2.00 ศิลป์, อาชีวะ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 10 2.00 ศิลป์, อาชีวะ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 12 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาไทย 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (ต้องเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 20 2.75 ศิลป์, อาชีวะ
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (แผนการเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป์- คำนวณ) 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 12 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
21. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
22. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
23. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ 40 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
24. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 40 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
25. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
26. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
27. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาการเงิน 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
28. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
29. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
30. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
31. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
32. คณะการรจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
33. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
34. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
35. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 18 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
36. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
37. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
38. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
39. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
40. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
41. คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 220 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
42. คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 110 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
43. คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
44. คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 100 2.00 วิทย์-คณิต
45. คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
47. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
48. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
49. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
50. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
51. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) 5 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
52. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering) 5 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
53. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering) 5 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
54. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
55. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
56. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
57. คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีไทย) 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
58. คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีสากล) 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
59. คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา) 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
60. คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
61. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
62. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนเคมี 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
63. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
64. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
65. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1และรูปแบบที่2 ) 7 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
66. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 7 2.00 ศิลป์, อาชีวะ
67. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (รูปแบบที่ 1และรูปแบบที่2) 7 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
68. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนศิลปะ (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ) 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
69. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) 4 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
70. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ) 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
71. คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภา... 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
72. คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภา... 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
73. คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภา... 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
74. คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบที่ 1และรูปแบบที่ 2) 8 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
75. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
76. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 5 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
77. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) 5 2.00 ศิลป์, อาชีวะ
78. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 5 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
79. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) 5 2.00 ศิลป์
80. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 8 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
81. คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) 4 2.00 ศิลป์
82. คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 5 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
83. คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) 5 2.00 ศิลป์
84. คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 5 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
85. คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 5 2.00 ศิลป์, อาชีวะ
86. คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 8 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
87. คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) 4 2.00 ศิลป์, อาชีวะ
88. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 6 2.00 วิทย์-คณิต
89. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
90. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 6 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
91. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
92. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด 4 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
93. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ 4 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
94. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
95. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
96. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
97. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
98. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
99. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
100. วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
101. คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
102. คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
103. คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 5 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง