รับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59 21:29 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
28 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 46 สาขา จำนวน : 2,340 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ),(ภาษาอังกฤษธุรกิจ),(ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 120 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. สาขาวิชาภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 60 2.00 สมัครได้ทุกคน
3. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) 60 2.00 สมัครได้ทุกคน
4. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 35 2.00 สมัครได้ทุกคน
5. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน) 35 2.00 สมัครได้ทุกคน
6. สาขาวิชาจีนศึกษา (สอบภาษาจีน) 70 2.00 สมัครได้ทุกคน
7. สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 40 2.00 ไม่ระบุ
8. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 5 ปี) 35 2.00 สมัครได้ทุกคน
9. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน) (หลักสูตร 5 ปี) 35 2.00 สมัครได้ทุกคน
10. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 120 2.00 สมัครได้ทุกคน
11. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม) 90 2.00 สมัครได้ทุกคน
12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) 70 2.00 สมัครได้ทุกคน
13. สาขาวิชานิติศาสตร์ 250 2.00 สมัครได้ทุกคน
14. สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
15. สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์-คณิต) 40 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
16. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) 25 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
17. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์-คณิต) 25 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
18. สาชาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทย์) 55 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
19. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ศิลป์-คณิต) 55 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
20. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทย์) 45 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
21. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ศิลป์-คณิต) 45 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
22. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทย์) 35 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
23. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (ศิลป์-คณิต) 35 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
24. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) (วิทย)์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
25. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) (ศิลป์-คณิต) 20 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
26. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
27. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
28. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
29. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 2.00 ไม่ระบุ
30. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
31. สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
32. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
33. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
34. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผปลิตผลเกษตรและการบรรจุ 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
35. สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
36. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
37. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
38. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
39. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
40. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
41. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
42. สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
43. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
44. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 40 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
45. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
46. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 50 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง