รับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 09:47 น. สนใจสมัคร : 46
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
17 พ.ย. 2558 - 17 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
17 พ.ย. 2558 - 18 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 212 สาขา จำนวน : 5,407 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
2. คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร 15 2.50 ไม่ระบุ
3. คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 105 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 15 2.50 ไม่ระบุ
5. คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัครูพืชและสัตว์ 15 2.50 ไม่ระบุ
6. คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 15 2.50 ไม่ระบุ
7. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 10 2.50 ไม่ระบุ
8. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ 10 2.50 ไม่ระบุ
9. คณะประมง สาขาวิชาประมง 140 2.50 ไม่ระบุ
10. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 2.50 ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 55 2.50 ไม่ระบุ
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 2.50 ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 40 2.50 ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพรังสี 20 2.50 ไม่ระบุ
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 2.50 ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 2.50 ไม่ระบุ
18. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 20 2.50 ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 20 2.50 ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 30 2.50 ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 2.50 ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 25 2.50 ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 25 2.50 ไม่ระบุ
24. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 20 2.50 ไม่ระบุ
25. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 50 2.50 ไม่ระบุ
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 55 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ) 55 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
44. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5ปี) 10 2.00 ไม่ระบุ
51. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5ปี) 10 2.00 ไม่ระบุ
52. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 2.50 ไม่ระบุ
53. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 30 2.50 ไม่ระบุ
54. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 10 2.50 ไม่ระบุ
55. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 40 2.50 ไม่ระบุ
56. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) 30 2.50 ไม่ระบุ
57. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 20 2.00 ไม่ระบุ
58. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 20 2.50 ไม่ระบุ
59. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 10 3.00 ไม่ระบุ
60. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 3 3.00 ไม่ระบุ
61. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 3 3.00 ไม่ระบุ
62. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 3 3.00 ไม่ระบุ
63. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) 3 3.00 ไม่ระบุ
64. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 3 3.00 ไม่ระบุ
65. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 3 3.00 ไม่ระบุ
66. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 3 3.00 ไม่ระบุ
67. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 3 3.00 ไม่ระบุ
68. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 3.50 ไม่ระบุ
69. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 8 3.00 ไม่ระบุ
70. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 3.00 ไม่ระบุ
71. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 30 3.20 ไม่ระบุ
72. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 25 2.75 ไม่ระบุ
73. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 2.75 ไม่ระบุ
74. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 25 2.75 ไม่ระบุ
75. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 2.75 ไม่ระบุ
76. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 25 2.75 ไม่ระบุ
77. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 40 2.00 ไม่ระบุ
78. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 30 2.00 ไม่ระบุ
79. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร(ภาคพิเศษ) 40 2.00 ไม่ระบุ
80. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 40 2.00 ไม่ระบุ
81. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) 25 2.00 ไม่ระบุ
82. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ภาคพิเศษ) 40 2.00 ไม่ระบุ
83. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) 30 3.00 ไม่ระบุ
84. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 30 2.75 ไม่ระบุ
85. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 3.00 ไม่ระบุ
86. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 25 2.50 ไม่ระบุ
87. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 25 3.00 ไม่ระบุ
88. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 20 3.00 ไม่ระบุ
89. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 25 2.75 ไม่ระบุ
90. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ 25 3.00 ไม่ระบุ
91. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่นธุรกิจ) ภาคพิเศษ 25 3.00 ไม่ระบุ
92. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 20 3.00 วิทย์-คณิต
93. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 20 3.00 ศิลป์
94. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 30 3.00 วิทย์-คณิต
95. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 30 3.00 ศิลป์
96. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 15 3.00 วิทย์-คณิต
97. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 15 3.00 ศิลป์
98. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 30 3.00 วิทย์-คณิต
99. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 30 3.00 ศิลป์
100. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 35 3.00 วิทย์-คณิต
101. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 15 3.00 ศิลป์
102. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) 35 2.75 วิทย์-คณิต
103. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) 15 2.75 ศิลป์
104. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 30 2.50 วิทย์-คณิต
105. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 30 2.50 วิทย์-คณิต
106. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 2.25 ไม่ระบุ
107. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 2.25 ไม่ระบุ
108. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 10 2.25 ไม่ระบุ
109. คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 2.50 วิทย์-คณิต
110. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาทรอนิกส์เกษตร (กำแพงแสน) 15 2.50 วิทย์-คณิต
111. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
112. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
113. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาตร์ (กำแพงแสน) 50 2.50 วิทย์-คณิต
114. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (กำแพงแสน) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
115. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (กำแพงแสน) 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
116. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (กำแพงแสน) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
117. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (กำแพงแสน) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
118. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร (กำแพงแสน) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
119. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กำแพงแสน) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
120. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ (กำแพงแสน) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
121. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
122. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
123. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร4ปี) (กำแพงแสน) 10 2.00 วิทย์-คณิต
124. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร5ปี) (กำแพงแสน) 5 2.50 ไม่ระบุ
125. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร5ปี) (กำแพงแสน) 10 2.50 ไม่ระบุ
126. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร5ปี) (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
127. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร5ปี) (กำแพงแสน) 10 2.50 ไม่ระบุ
128. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กำแพงแสน) 10 3.00 ไม่ระบุ
129. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กำแพงแสน) 20 2.75 ไม่ระบุ
130. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
131. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
132. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
133. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
134. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำแพงแสน) 15 2.75 วิทย์-คณิต
135. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (กำแพงแสน) 30 2.50 ไม่ระบุ
136. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 20 2.50 ไม่ระบุ
137. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กำแพงแสน) 20 2.50 วิทย์-คณิต
138. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 20 2.50 วิทย์-คณิต
139. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กำแพงแสน) 20 2.50 วิทย์-คณิต
140. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 20 2.50 วิทย์-คณิต
141. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (กำแพงแสน) 10 2.75 ไม่ระบุ
142. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 5 2.75 ไม่ระบุ
143. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (กำแพงแสน) 15 2.50 ไม่ระบุ
144. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (กำแพงแสน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
145. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) (กำแพงแสน) 20 2.50 วิทย์-คณิต
146. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
147. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ศิลป์
148. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 วิทย์-คณิต
149. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทยาเขตศรีราชา 30 2.00 ศิลป์
150. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการตลาด (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
151. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการตลาด (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ศิลป์
152. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
153. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ศิลป์
154. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
155. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ศิลป์
156. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
157. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ศิลป์
158. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
159. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ศิลป์
160. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
161. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรวแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
162. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
163. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
164. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
165. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
166. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
167. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตศรีราชา) 35 2.50 วิทย์-คณิต
168. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตศรีราชา) 40 2.50 วิทย์-คณิต
169. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตศรีราชา) 42 2.50 วิทย์-คณิต
170. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 25 2.50 วิทย์-คณิต
171. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (วิทยาเขตศรีราชา) 25 2.50 วิทย์-คณิต
172. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาเขตศรีราชา) 17 2.50 วิทย์-คณิต
173. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 30 2.00 วิทย์-คณิต
174. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 40 2.00 วิทย์-คณิต
175. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) 10 2.00 วิทย์-คณิต
176. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (วิทยาเขตศรีราชา) 10 2.00 วิทย์-คณิต
177. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 10 2.00 วิทย์-คณิต
178. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (วิทยาเขตศรีราชา) 10 2.00 วิทย์-คณิต
179. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตศรีราชา) 10 2.00 วิทย์-คณิต
180. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตศรีราชา) 10 2.00 วิทย์-คณิต
181. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) 40 2.00 วิทย์-คณิต
182. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 วิทย์-คณิต
183. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 วิทย์-คณิต
184. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการชนส่งทางทะเล (วิทยาเขตศรีราชา) 20 2.00 ไม่ระบุ
185. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 40 2.50 วิทย์-คณิต
186. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 40 2.50 วิทย์-คณิต
187. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 2.50 วิทย์-คณิต
188. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 2.50 วิทย์-คณิต
189. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาประมง(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 2.50 วิทย์-คณิต
190. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 2.50 วิทย์-คณิต
191. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
192. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
193. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
194. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
195. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
196. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
197. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
198. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
199. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
200. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
201. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาาคพิเศษ)(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
202. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 50 2.99 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
203. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
204. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
205. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
206. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
207. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 50 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
208. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
209. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
210. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 15 2.50 วิทย์-คณิต
211. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 15 2.50 วิทย์-คณิต
212. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) 20 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง