รับตรง (มหิดลรับตรง)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:13 น. สนใจสมัคร : 31
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
29 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
12 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 43 สาขา จำนวน : 1,778 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตตร์ศิริพยาบาล กายอุปกรณ์บัณฑิต 5 2.75 ไม่ระบุ
2. คณะแพทยศาสตตร์ศิริพยาบาล การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 20 2.75 ไม่ระบุ
3. คณะแพทยศาสตรโรงยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 170 2.75 ไม่ระบุ
4. คณะแพทยศาสตรโรงยาบาลรามาธิบดี วท.บ (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 12 3.00 ไม่ระบุ
5. คณะแพทยศาสตรโรงยาบาลรามาธิบดี วท.บ (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) 3 2.75 ไม่ระบุ
6. คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต 100 3.00 ไม่ระบุ
7. คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. 246 2.75 ไม่ระบุ
8. คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (โครงการทุนพสวท. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) 10 3.00 ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (โครงการทุนศรีตรังทอง ป.ตรี และ ป.เอก) 50 3.00 ไม่ระบุ
10. คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (โครงการโรงเรียนจุฬาลงภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง) 24 2.75 ไม่ระบุ
11. คณะเทคนิคการแพทย์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 65 2.75 ไม่ระบุ
12. คณะเทคนิคการแพทย์ วท.บ.(รังสีเทคนิค) 34 2.75 ไม่ระบุ
13. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 66 2.75 ไม่ระบุ
14. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 21 2.75 ไม่ระบุ
15. คณะกายภาพบำบัด วท.บ. (กายภาพบำบัด) 55 3.00 ไม่ระบุ
16. คณะกายภาพบำบัด วท.บ (กิจกรรมบำบัด) 22 2.75 ไม่ระบุ
17. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบศาสตรบัณฑิต 290 2.75 ไม่ระบุ
18. คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ (รับผู้จบหลักสูตรช่วยพยาบาล) 10 3.00 ไม่ระบุ
19. คณะสัตวแพทย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 30 3.00 ไม่ระบุ
20. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 50 2.75 ไม่ระบุ
21. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 10 2.50 ไม่ระบุ
22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศศ.บ.(การออกกำลังกายและการกีฬา) 10 2.50 ไม่ระบุ
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ .(วิศวกรรมโยธา) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 40 2.75 ไม่ระบุ
30. วิทยาเขตกาญจนบุรี วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 40 2.50 ไม่ระบุ
31. วิทยาเขตกาญจนบุรี วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 25 2.50 ไม่ระบุ
32. วิทยาเขตกาญจนบุรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกหษตร) 35 2.50 ไม่ระบุ
33. วิทยาเขตกาญจนบุรี วท.บ. (ธรณีศาสตร์) 25 2.50 ไม่ระบุ
34. วิทยาเขตกาญจนบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 40 2.50 ไม่ระบุ
35. วิทยาเขตกาญจนบุรี วศ.บ. (วิศกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 45 2.75 ไม่ระบุ
36. วิทยาเขตกาญจนบุรี บัญชีบัณฑิต 60 2.75 ไม่ระบุ
37. คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 17 3.00 ไม่ระบุ
38. คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 17 3.00 ไม่ระบุ
39. วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) 10 2.50 ไม่ระบุ
40. วิทยาเขตนครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 2.50 ไม่ระบุ
41. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ วท.บ. (เวชระเบียน) 36 2.50 ไม่ระบุ
42. วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 60 2.50 ไม่ระบุ
43. วิทยาเขตอำนาจเจริญ วท.บ (เกษตรศาสตร์) 20 2.50 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง