โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 2 (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 10:52 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
13 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
19 ก.พ. 2559 - 20 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 49 สาขา จำนวน : 491 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 3.50 ไม่ระบุ
2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 12 3.25 ไม่ระบุ
3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 6 3.00 ไม่ระบุ
4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชมุชน 5 3.00 ไม่ระบุ
5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 15 3.25 ไม่ระบุ
6. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทวิทย์ 4 3.50 วิทย์-คณิต
7. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทศิลป์ 4 3.50 ศิลป์
8. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ประเภทวิทย์ 4 3.50 วิทย์-คณิต
9. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ประเภทศิลป์ 4 3.50 ศิลป์
10. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 7 3.50 ไม่ระบุ
11. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 11 3.00 ไม่ระบุ
12. คณะมนุษยศาสต ร์สาขาวิชาภาษาจีน 10 3.00 ไม่ระบุ
13. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 3.50 ไม่ระบุ
14. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 5 3.00 ไม่ระบุ
15. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 5 3.00 ไม่ระบุ
16. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 5 3.00 ไม่ระบุ
17. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 10 3.00 ไม่ระบุ
18. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย 5 3.00 ไม่ระบุ
19. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 15 3.00 ไม่ระบุ
20. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 20 3.00 ไม่ระบุ
21. คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง 2 3.00 ไม่ระบุ
22. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8 3.50 ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี เคมีอตุสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 4 3.50 วิทย์-คณิต
24. คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา จลุชีววิทยา สัตววิทยา 4 3.50 วิทย์-คณิต
25. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 3 3.50 วิทย์-คณิต
26. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 4 3.50 ไม่ระบุ
27. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 2 3.50 วิทย์-คณิต
28. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติ 3 3.50 ไม่ระบุ
29. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3.50 วิทย์-คณิต
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 2.75 วิทย์-คณิต
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 18 2.75 ไม่ระบุ
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 2.75 วิทย์-คณิต
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8 2.75 วิทย์-คณิต
35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 2.75 วิทย์-คณิต
36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 6 2.75 วิทย์-คณิต
37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายฯ 10 2.75 วิทย์-คณิต
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลกัสตูรนานาชาติ 5 2.75 วิทย์-คณิต
39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 5 2.75 วิทย์-คณิต
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพเิศษ 5 2.75 วิทย์-คณิต
41. คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ 35 3.25 วิทย์-คณิต
42. คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ คำนวณ 30 3.25 ศิลป์
43. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ 30 3.00 วิทย์-คณิต
44. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ - คำนวณ 30 3.00 ศิลป์
45. คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี - โท สองภาษา 15 15.00 ไม่ระบุ
46. คณะการสื่อสารมวลชน 3 3.50 ไม่ระบุ
47. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการสมัยใหม่ฯ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน 10 3.00 วิทย์-คณิต
49. ิวิทยาลยัศิลปะ สื่อฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) 10 3.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง