โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 58 13:13 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 23 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
02 พ.ย. 2558 - 24 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
26 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
29 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
09 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 35 สาขา จำนวน : 528 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 2.75 วิทย์-คณิต
2. คณะเกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาเครื่องจักรกล และเมคคาทรอนิกส์ เกษตร 10 2.75 วิทย์-คณิต
3. คณะเกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 15 3.00 วิทย์-คณิต
4. คณะเกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 2.75 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ กีฬาและการออกกําลังกาย 10 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ กีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ) 10 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 20 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา-ชลประทาน 16 2.50 วิทย์-คณิต
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 20 2.50 วิทย์-คณิต
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ-โลจิสติกส์ 20 20.00 วิทย์-คณิต
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18 2.50 วิทย์-คณิต
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 5 2.50 วิทย์-คณิต
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ 7 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
18. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
20. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 20 2.50 วิทย์-คณิต
21. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 10 2.75 วิทย์-คณิต
22. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 2.50 วิทย์-คณิต
23. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชววี ิทยา 30 2.75 วิทย์-คณิต
24. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
25. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 5 2.75 วิทย์-คณิต
26. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
27. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
28. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
29. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการทองเที่ยว 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
30. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (4ปี) 10 2.00 วิทย์-คณิต
31. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจดการเรียนรู้ (5 ปี) - สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 5 2.50 วิทย์-คณิต
32. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจดการเรียนรู้ (5 ปี) - สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
33. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจดการเรียนรู้ (5 ปี) สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
34. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจดการเรียนรู้ (5 ปี) -สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
35. คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง