รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58 09:34 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ต.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
26 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
06 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 43 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 5 ปี ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชาเอกอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง