รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 58 21:46 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2558 - 20 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
01 พ.ย. 2558 - 20 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 42 สาขา จำนวน : 1,336 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) 43 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
2. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชสวน) 84 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) 60 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
4. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 25 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
5. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
6. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 25 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
7. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร(วิทยาการสมุนไพร) 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
8. วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 24 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
9. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีสาขาวิชาสัตวศาสตร 31 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
10. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
11. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
12. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอมสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน (การจัดการสนามกอลฟ/การจัดการภูมิทัศน/การจัดการตนไมยืนตน) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
13. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง 23 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
14. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 90 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
15. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 68 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
16. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 120 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
17. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 100 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
18. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
19. คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 25 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
20. คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 25 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
21. คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์ 25 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
22. คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (ปริญญาตรีควบปริญญาโทเนน 2 ภาษา) หลักสูตร 5 ป 33 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
23. คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 25 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
24. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ 32 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
25. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
26. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 64 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
27. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 18 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
28. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
29. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 28 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
30. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
31. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
32. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
33. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
34. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
35. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ 8 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
36. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 7 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
37. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร 6 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
38. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
39. วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
40. วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
41. วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง