โควตาพิเศษ 59 มก. (โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 58 13:23 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
02 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
02 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
09 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 74 สาขา จำนวน : 335 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 2.50 วิทย์-คณิต
2. คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต
3. คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 4 2.50 วิทย์-คณิต
4. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพชืและสัตว์ 1 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะประมง สาขาวิชาประมง 5 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 3 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 2 2.75 วิทย์-คณิต
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 4 2.75 วิทย์-คณิต
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 4 2.75 วิทย์-คณิต
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิกส์ 4 2.75 วิทย์-คณิต
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 3.00 วิทย์-คณิต
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 4 2.75 วิทย์-คณิต
18. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 3.00 วิทย์-คณิต
19. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 3.00 วิทย์-คณิต
20. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 3.00 วิทย์-คณิต
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต
22. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 5 2.75 ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 5 2.75 วิทย์-คณิต
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 3.50 วิทย์-คณิต
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3.25 วิทย์-คณิต
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 3.25 วิทย์-คณิต
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 2 3.25 วิทย์-คณิต
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 2 3.25 วิทย์-คณิต
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 3.25 วิทย์-คณิต
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้เครอื่งกลการผลิต 2 3.25 วิทย์-คณิต
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 2 3.25 วิทย์-คณิต
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 3.25 วิทย์-คณิต
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 3.25 วิทย์-คณิต
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2 3.25 วิทย์-คณิต
35. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
36. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
37. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
38. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
39. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
40. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 1 1.00 วิทย์-คณิต
41. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 1 2.50 วิทย์-คณิต
42. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 1 2.50 วิทย์-คณิต
43. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 1 2.50 วิทย์-คณิต
44. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 4 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
45. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 4 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
46. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 4 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
47. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ) 4 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
48. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต
49. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 3 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
50. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
51. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 5 2.75 วิทย์-คณิต
52. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 2.75 วิทย์-คณิต
53. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 5 2.75 วิทย์-คณิต
54. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.75 วิทย์-คณิต
55. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 2.75 วิทย์-คณิต
56. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
57. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 1 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
58. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
59. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 5 3.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
60. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 3.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
61. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 2 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
62. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
63. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
64. คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
65. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
66. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
67. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
68. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
69. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 4 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
70. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 2.75 วิทย์-คณิต
71. คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 3 2.75 วิทย์-คณิต
72. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปตัยกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต
73. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาภูมิสถาปตัยกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต
74. คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 2.75 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง