โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:46 น. สนใจสมัคร : 12
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
09 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
19 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 41 สาขา จำนวน : 351 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ 28 2.50 ไม่ระบุ
2. คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 12 2.50 ไม่ระบุ
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี 15 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 21 2.50 ไม่ระบุ
5. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 7 2.50 ไม่ระบุ
6. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 7 2.50 ไม่ระบุ
7. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 7 2.50 ไม่ระบุ
8. คณะเศรษฐศาสตร์ 20 2.50 ไม่ระบุ
9. คณะสังคมสงเคราะห์ 15 2.50 ไม่ระบุ
10. คณะสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 10 2.50 ไม่ระบุ
11. คณะศิลปศาสตร์ 34 2.50 ไม่ระบุ
12. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 17 2.50 ไม่ระบุ
13. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 9 2.50 ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศษสตร์สิ่งแวดล้อม 4 2.50 วิทย์-คณิต
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 3 2.50 วิทย์-คณิต
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 11 2.50 วิทย์-คณิต
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 2.50 วิทย์-คณิต
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 2.50 วิทย์-คณิต
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 2.50 วิทย์-คณิต
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.50 วิทย์-คณิต
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 5 2.50 วิทย์-คณิต
22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 2.50 วิทย์-คณิต
23. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ,ยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 2.50 วิทย์-คณิต
24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 2.50 วิทย์-คณิต
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 3.00 วิทย์-คณิต
26. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 2.50 วิทย์-คณิต
27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลดยี สาขาวิชาวัสุดศาสตร์ 3 2.50 วิทย์-คณิต
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 2.50 วิทย์-คณิต
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 2.50 วิทย์-คณิต
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 5 2.50 วิทย์-คณิต
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 2.50 วิทย์-คณิต
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 2.50 วิทย์-คณิต
33. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต
34. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการเพทย์ 8 2.50 ไม่ระบุ
35. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 6 2.50 วิทย์-คณิต
36. คณะพยาบาลศาสตร์ 8 2.50 วิทย์-คณิต
37. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 6 2.50 ไม่ระบุ
38. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบพัสตราภรณ์ 5 2.50 ไม่ระบุ
39. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3 2.50 ไม่ระบุ
40. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 2.50 ไม่ระบุ
41. วิทยาลัยสหวิทยากร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 11 2.50 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง