รับตรงทั่วประเทศ (ประจำปีการศึกษา 2559)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:31 น. สนใจสมัคร : 27
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 12 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
19 มี.ค. 2559 - 20 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2559 - 20 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 76 สาขา จำนวน : 2,343 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรบริบาลเภสัชกรรม 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขวิชากายภาพบำบัด 33 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 27 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 48 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 17 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฦาและการออกกำลังกาย 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาอกสาธารณสุขชุมชน 11 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 57 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชาสุขศึกษา 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชชญาและศาสนา 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตตรนานาชาติ) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
44. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่่งเศส 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเวียดนาม 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. คณะมนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
54. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 78 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
55. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
56. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 8 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
57. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
58. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
59. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
60. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
61. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
62. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
66. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากการท่อเงที่ยวและการโรงแรม(เอกคู่) 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 44 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
72. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
73. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตร 2ภาษา) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
74. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
75. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน หลักสุตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 120 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
76. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง