รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59 17:41 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2558 - 25 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
01 พ.ย. 2558 - 10 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
27 ก.พ. 2559 - 28 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
11 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
20 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 131 สาขา จำนวน : 3,990 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.การท่องเที่ยว 110 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม 160 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อส.บ.อุตสาหกรรมการผลิต 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
11. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
12. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (พิเศษ/สมทบ) 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
14. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (พิเศษ/สมทบ) 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
15. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
16. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
18. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.ประมง 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
19. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.การผลิตพืช 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
20. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
21. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
22. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
23. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) ศึกษาในระเบียบการเพิ่มเติม 150 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, กศน
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, กศน
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมสิงทอ-เครื่องนุ่งห่ม 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, กศน
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 ไม่ใช้ กศน
36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 ไม่ใช้ กศน
37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 10 ไม่ใช้ กศน
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต 10 ไม่ใช้ กศน
39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 10 ไม่ใช้ กศน
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 ไม่ใช้ กศน
41. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 ไม่ใช้ กศน
42. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 10 ไม่ใช้ กศน
43. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก 5 ไม่ใช้ กศน
44. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 5 ไม่ใช้ กศน
45. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ไม่ใช้ กศน
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 ไม่ใช้ กศน
47. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 10 ไม่ใช้ กศน
48. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 10 ไม่ใช้ กศน
49. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ 10 ไม่ใช้ กศน
50. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมสิงทอ-เครื่องนุ่งห่ม 10 ไม่ใช้ กศน
51. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ 10 ไม่ใช้ กศน
52. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์ 10 ไม่ใช้ กศน
53. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เทียบเท่าปวส.) 50 ไม่ใช้ กศน
54. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบเท่าปวส.) 50 ไม่ใช้ กศน
55. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบเท่าปวส.) ภาคพิเศษ/สมทบ 35 ไม่ใช้ กศน
56. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบเท่าปวส.) 25 ไม่ใช้ กศน
57. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบเท่าปวส.) ภาคพิเศษ/สมทบ 35 ไม่ใช้ กศน
58. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต (เทียบเท่าปวส.) 25 ไม่ใช้ กศน
59. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 25 ไม่ใช้ กศน
60. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบเท่าปวส.) ภาคพิเศษ/สมทบ 35 ไม่ใช้ กศน
61. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบเท่าปวส.) 25 ไม่ใช้ กศน
62. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม (เทียบเท่าปวส.) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม (เทียบเท่าปวส.) ภาคพิเศษ/สมทบ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบเท่าปวส.) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบเท่าปวส.) ภาคพิเศษ/สมทบ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
66. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก (เทียบเท่า ปวส.) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ (เทียบเท่า ปวส.) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง (เทียบเท่า ปวส.) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การตลาด 90 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. คณะบริหาร บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
72. คณะบริหาร บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
73. คณะบริหาร บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
74. คณะบริหาร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
75. คณะบริหาร บธ.บ.การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
76. คณะบริหาร บธ.บ.การเงิน 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
77. คณะบริหาร บช.บ.บัญชีบัณฑิต 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
78. คณะบริหาร บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
79. คณะบริหาร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
80. คณะบริหาร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
81. คณะบริหาร บธ.บ.การตลาด (เทียบเท่าปวส.) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
82. คณะบริหาร บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบเท่าปวส.) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
83. คณะบริหาร บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบเท่าปวส.) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
84. คณะบริหาร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเท่าปวส.) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
85. คณะบริหาร บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบเท่าปวส.) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
86. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
87. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
88. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
89. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.อุตสาหกรรมบริการอาหาร 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
90. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
91. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (เทียบเท่าปวส.) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
92. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.อาหารและโภชนาการ (เทียบเท่าปวส.) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
93. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คศ.บ.เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (เทียบเท่าปวส.) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
94. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.จิตรกรรม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
95. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ประติมากรรม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
96. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
97. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ศิลปะไทย 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
98. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
99. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
100. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ออกแบบภายใน 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
101. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
102. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ดนตรีสากล 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
103. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
104. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
105. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศล.บ.ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
106. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
107. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
108. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
109. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
110. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
111. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
112. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
113. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
114. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
115. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ภาคพิเศษ/สมทบ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
116. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (เทียบเท่าปวส.) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
117. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบเท่าปวส.) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
118. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (เทียบเท่าปวส.) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
119. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.คณิตศาสตร์ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
120. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
121. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สถิติ 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
122. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
123. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
124. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ/สมทบ) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
125. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
126. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
127. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
128. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
129. คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
130. คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วท.บ.สุขภาพความงามและสปา 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
131. คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม (เทียบเท่าปวส.) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง