โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 2 ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 16:55 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
13 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
19 ก.พ. 2559 - 20 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 24 สาขา จำนวน : 51 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีฯ 1 2.75 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 1 2.75 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุศาสตร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 1 2.75 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 1 2.75 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติ 1 2.75 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต
9. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา ฯลฯ 8 2.50 วิทย์-คณิต
11. คณะพยาบาลศาสตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 3.00 วิทย์-คณิต
13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 2.00 วิทย์-คณิต
14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3.00 วิทย์-คณิต
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 2 3.00 วิทย์-คณิต
16. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 2 3.00 วิทย์-คณิต
17. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 3.00 วิทย์-คณิต
18. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ 1 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
19. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ - คำนวณ 1 ไม่ใช้ ศิลป์
20. คณะการสื่อสารมวลชน 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
21. คณะนิติศาสตร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
22. วิิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ 2 2.50 วิทย์-คณิต
23. วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ สาขาวิชาแอนนิเมชัน 2 2.50 วิทย์-คณิต
24. วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ 2 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
9
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง