โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 59 15:11 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 ธ.ค. 2558 - 20 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 82 สาขา จำนวน : 1,925 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาิศวกรรมเครื่องกล (TM) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT - M) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT - E) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง (TE - Pow.) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (TE - Elec.) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(CED) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)(หลักสูตร 5 ปี) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (มจพ. ปราจีนบุรี) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน ก่อสร้าง (CA)(มจพ. ปราจีนบุรี) 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) - แขนงวิชาการจัดการผลิต(มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (TA)(มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม (TH)(มจพ. ปราจีนบุรี) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) (มจพ. ปราจีนบุรี) 120 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอตุสาหกรรม(IC) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์(IMI) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) (โครงการพิเศษสองภาษา)* 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ (AS) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์(BME) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน (Int.D) * 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาออกแบบเซรามิกส์ (Cer.D) ** 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (AAP.D) * 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและ การจัดการธุรกิจ (OA.B.) ** 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม (Arch.) * 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมการผลิต(PE)(มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ(RE)3(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาิศวกรรมเคมี (Ch.E)4(มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 3(มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมเครื่องกล (ME)2 (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมการบินและอวกาศ (AE)2 (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง/แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 30 ไม่ใช้ กศน
36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ กศน
37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3(มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (CE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
41. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
42. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
43. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
44. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (MATE) (หลักสูตรพิเศษนานาชาติ) 3 (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
45. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) (มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ กศน
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) (มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
47. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - แขนงวิชาแม่พิมพ์ (TDET) 15 ไม่ใช้ กศน
48. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET) 10 ไม่ใช้ กศน
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ ผลิตเครื่องจักรกล (MDET)- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 15 ไม่ใช้ กศน
50. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ ผลิตเครื่องจักรกล (MDET) - แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
52. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAET) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
53. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
54. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
55. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง -แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PnET-PE) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
56. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม (PnET- CT) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
57. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
58. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)] 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
59. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ[EnET(I)] 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
60. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์[EnET(B)] 17 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
61. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ(InET) (F) -แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
62. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ(InET) (M) (ม.6) วิทย์ - คณิต -แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
63. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
64. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ACET) 12 ไม่ใช้ กศน
65. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
66. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (IBH) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
67. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (IMS) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
68. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) (มจพ. ปราจีนบุรี) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) (มจพ. ปราจีนบุรี) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
70. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) (มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
71. คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
72. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี(BAcc) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
73. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
74. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
75. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
76. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet) -แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
77. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) -แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ( มจพ. วิทยาเขตระยอง) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
78. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) -แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ( มจพ. วิทยาเขตระยอง) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
79. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)(มจพ. วิทยาเขตระยอง) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
80. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) -แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
81. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) -แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
82. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง