โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59 14:46 น. สนใจสมัคร : 12
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 01 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
29 ก.พ. 2559 - 06 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
10 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
12 ก.พ. 2559 - 13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 26 สาขา จำนวน : 790 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม (IC) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง อาหาร (FT) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์ (IMI) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (EPH) (หลักสูตรสองภาษา)* แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาิสิกส์วิศวกรรม (EPH) (หลักสูตรสองภาษา)* แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมวัสดุ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) (หลักสูตรสองภาษา)* 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (MC) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ สารสนเทศ (IPTM) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ โลจิสติกส์(ITBL) หลักสูตรนานาชาติ* 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ การจัดการ (FSM) (มจพ. ปราจีนบุรี) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ โภชนาการ (FSN) (มจพ. ปราจีนบุรี) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (IPD) (มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (มจพ. ปราจีนบุรี) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) แขนงวิชาการจัดการผลิต (มจพ. ปราจีนบุรี) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TA) (มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ บริหารงานก่อสร้าง (CA) (มจพ. ปราจีนบุรี) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH) (มจพ. ปราจีนบุรี) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) (มจพ. ปราจีนบุรี) 120 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ สิ่งแวดล้อม (ICPE) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี(BAcc) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์ (BIBLA) (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง