โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 09:52 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
02 พ.ย. 2558 - 01 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 25 สาขา จำนวน : 51 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 5 3.00 อาชีวะ
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 2 3.00 อาชีวะ
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 3 3.00 อาชีวะ
4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1 3.00 อาชีวะ
5. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1 3.00 อาชีวะ
6. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 1 3.00 ไม่ระบุ
7. คณะเศรษฐศาสตร์ 3 3.00 อาชีวะ
8. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 3.00 อาชีวะ
9. คณะศิลปศาสตร์ 5 3.00 ไม่ระบุ
10. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 3.00 อาชีวะ
11. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 3.00 ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 3.00 อาชีวะ
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3.00 อาชีวะ
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3.00 อาชีวะ
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 3.00 อาชีวะ
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 3.00 อาชีวะ
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 3.00 อาชีวะ
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3.00 อาชีวะ
19. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 3.00 อาชีวะ
20. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 3.00 อาชีวะ
21. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 3.00 อาชีวะ
22. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1 3.00 อาชีวะ
23. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 3 3.00 อาชีวะ
24. คณะสาธารณสุขศาสตร 1 3.00 อาชีวะ
25. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 3 3.00 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง