รับตรง โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 59 17:12 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 พ.ย. 2558 - 18 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
16 พ.ย. 2558 - 19 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
28 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
02 ก.พ. 2559 - 11 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 113 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15 2.00 วิทย์-คณิต
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 15 2.00 วิทย์-คณิต
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 5 2.00 วิทย์-คณิต
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 2.00 วิทย์-คณิต
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 2 2.00 วิทย์-คณิต
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 10 2.00 วิทย์-คณิต
7. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2 2.00 วิทย์-คณิต
8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5 2.00 วิทย์-คณิต
9. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 2.00 วิทย์-คณิต
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 5 2.00 วิทย์-คณิต
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 5 2.00 อาชีวะ
12. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 20 2.00 อาชีวะ
13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 2.00 วิทย์-คณิต
14. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5 2.00 อาชีวะ
15. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 2.00 วิทย์-คณิต
16. คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 2.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง