โครงการรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 59 09:35 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
19 ม.ค. 2559 - 19 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
09 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 23 สาขา จำนวน : 72 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 5 2.00 วิทย์-คณิต
2. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2 2.00 วิทย์-คณิต
3. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการอุตสาหกรรมบริการ 2 2.00 วิทย์-คณิต
4. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 2 2.00 วิทย์-คณิต
5. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต
6. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 2.00 วิทย์-คณิต
7. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 2.00 วิทย์-คณิต
8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 5 2.00 วิทย์-คณิต
9. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต
10. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 2 2.00 วิทย์-คณิต
11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5 2.00 วิทย์-คณิต
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 5 2.00 วิทย์-คณิต
13. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2.00 วิทย์-คณิต
14. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2.00 ไม่ระบุ
15. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 2.00 วิทย์-คณิต
16. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต
17. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 2.00 วิทย์-คณิต
18. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 2 2.00 วิทย์-คณิต
19. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2 2.00 วิทย์-คณิต
20. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 2 2.00 วิทย์-คณิต
21. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 2.00 วิทย์-คณิต
22. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 2.00 วิทย์-คณิต
23. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 10 2.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง