รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 59 15:25 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ธ.ค. 2558 - 25 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
19 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
27 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
02 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 78 สาขา จำนวน : 3,692 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 15 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 30 2.50 อาชีวะ, กศน
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 70 2.00 อาชีวะ, กศน
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 40 2.00 อาชีวะ, กศน
11. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 120 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
13. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสังคมศึกษา 90 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
14. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการพลศึกษา 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
15. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
16. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลปศึกษา 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
17. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 30 2.00 อาชีวะ, กศน
18. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 70 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
19. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
20. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
21. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
22. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
23. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
24. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
25. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
26. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
27. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีซอฟตแวรและโมบายแอพพลิเคชั่น 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
28. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
29. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
30. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
31. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
32. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
33. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
34. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
35. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 2.50 อาชีวะ
36. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
37. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
38. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) (หลักสูตรสภาวิชาชีพ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
39. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
40. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
41. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาการจัดการคุณภาพ 35 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
42. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาการจัดการผลิต 35 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
43. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกสอุตสาหกรรม 67 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
44. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส(ต่อเนื่อง) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 140 2.00 ไม่ระบุ
47. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาไทยทางธุรกิจ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื... 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
54. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
55. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
56. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
57. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 60 2.00 อาชีวะ, กศน
58. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป(แขนงนาฏยศิลปไทย) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
59. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์(แขนงนาฏยศิลปสากล) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
60. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
61. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
62. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาสรางสรรคและผลิตรายการโทรทัศน์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาผูประกาศและการแสดง 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
66. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาขาวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตัลมีเดีย 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
72. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
73. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
74. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
75. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
76. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร(ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี) 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
77. วิทยาลัยการดนตรี สาขาดนตรีตะวันตก 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
78. วิทยาลัยการดนตรี สาขาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง