รับตรงทั่วไป(รอบ2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 59 11:12 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 เม.ย. 2559 - 17 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
25 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
29 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
01 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 25 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์(5 ปี) ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (4 ปี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน(5 ปี )(ครุศาสตร์) ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
4. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5 ปี )(ครุศาสตร์) ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(4 ปี เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และโฆษณา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง