สอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 59 11:06 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
04 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
07 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
08 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 54 สาขา จำนวน : 2,805 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
13. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
19. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
20. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
21. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
22. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
24. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
26. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
27. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
28. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
29. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
30. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
31. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
32. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
33. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
34. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
35. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 250 ไม่ใช้ อาชีวะ
36. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
37. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
38. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
39. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
40. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
41. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
42. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
43. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
44. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
45. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
46. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
47. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
48. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 120 ไม่ใช้ อาชีวะ
49. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
50. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร 160 ไม่ใช้ อาชีวะ
51. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
52. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 35 ไม่ใช้ อาชีวะ
53. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
54. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 45 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง