รับตรงทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 59 13:46 น. สนใจสมัคร : 8
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 15 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 15 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
09 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : 2,697 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 34 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 34 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 34 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 34 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 34 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 34 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 34 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 34 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
22. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
23. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
24. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
25. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
26. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
27. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิปกรรม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
28. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 130 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
29. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 85 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
30. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 85 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
31. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร 140 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
32. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
33. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 65 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
34. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
35. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 100 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
36. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
37. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
38. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 180 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
39. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
40. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด(เทียบโอน) 80 ไม่ใช้ กศน
41. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) 80 ไม่ใช้ กศน
42. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
43. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) 80 ไม่ใช้ กศน
44. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
45. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
46. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
47. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
48. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
49. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเกษตรศาสตร์ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
50. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 18 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
51. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
52. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
53. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
54. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
55. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
56. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ กศน
57. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ กศน
58. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
59. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
60. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 40 ไม่ใช้ กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง