รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 59 11:20 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 15 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 16 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
25 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 35 สาขา จำนวน : 1,175 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และสัตว์ศาสตร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง 10 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 50 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
15. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 20 2.50 อาชีวะ
16. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 10 2.50 อาชีวะ
17. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 40 2.50 อาชีวะ
18. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว 25 2.50 อาชีวะ
19. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 40 2.50 อาชีวะ
20. คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง 40 2.50 อาชีวะ
21. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 40 2.50 อาชีวะ
22. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการตลาด 20 2.50 อาชีวะ
23. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 20 2.50 อาชีวะ
24. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 20 2.50 อาชีวะ
25. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 40 2.50 อาชีวะ
26. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 60 2.50 อาชีวะ
27. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 20 2.50 อาชีวะ
28. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 200 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
29. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ กลุ่มวิชาการปกครอง 40 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
30. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ 40 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
31. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 40 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
32. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
33. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 25 2.75 วิทย์-คณิต
34. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
35. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 2.50 กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง