รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 59 12:52 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ธ.ค. 2558 - 21 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
15 ธ.ค. 2558 - 22 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
02 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
12 มี.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
23 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
26 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 68 สาขา จำนวน : 2,025 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการทองเที่ยว 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
4. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 35 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
5. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 70 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
15. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศกรรมเครื่องกล(5 ปี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
16. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(5 ปี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (4 ปี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
18. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (4 ปี) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(เทียบโอน)(สมทบ) 40 ไม่ใช้ กศน
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน)(สมทบ) 30 ไม่ใช้ กศน
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(เทียบโอน)(สมทบ) 20 ไม่ใช้ กศน
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(เทียบโอน) 25 ไม่ใช้ กศน
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(เทียบโอน)(สมทบ) 25 ไม่ใช้ กศน
34. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
35. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
36. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาประเมินราคาทรัพย์สิน 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
37. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
38. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
39. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป(สมทบ) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
40. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
41. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
42. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด(สมทบ) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
43. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
44. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
45. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
46. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
47. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
48. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป(สมทบ)(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
49. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
50. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
51. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน)(สมทบ) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
52. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
53. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 90 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
54. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(สมทบ) 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
55. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
56. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 70 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
57. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (5ปี) 75 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
58. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
59. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 70 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
60. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
61. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
62. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
63. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
64. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาด 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
65. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
66. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
67. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการบัญชี 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
68. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการบริการ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง