รับตรง (รอบ1)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59 09:52 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 25 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
02 เม.ย. 2559 - 03 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
07 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
09 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 25 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(สมทบ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชากฏหมายอิสลาม ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา(สมทบ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง