รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 59 10:55 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 มี.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
15 มี.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
25 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
31 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 54 สาขา จำนวน : 2,397 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม(6 ปี) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(5 ปี) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง(5 ปี) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(5 ปี) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม(5 ปี) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 16 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(เขมร) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ลาว) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(พม่า) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(เวียดนาม) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
44. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาชาวิชาการเมืองการปกครอง 190 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 190 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาชาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 95 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาชาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (4 ปี) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ปี) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาชาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
54. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง