รับตรง ใช้ผลคะแนน GAT-PAT /วิชาสามัญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 59 13:16 น. สนใจสมัคร : 10
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ก.พ. 2559 - 23 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
24 ก.พ. 2559 - 29 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มี.ค. 2559 - 20 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 135 สาขา จำนวน : 1,704 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ เรียนที่ภูเก็ต) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ เรียนที่ภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ(วิทยาเขตหาดใหญ่) 6 ไม่ใช้ อาชีวะ
6. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด(วิทยาเขตหาดใหญ่) 8 ไม่ใช้ อาชีวะ
7. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน(วิทยาเขตหาดใหญ่) 8 ไม่ใช้ อาชีวะ
8. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 8 ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)(วิทยาเขตหาดใหญ่) 4 ไม่ใช้ อาชีวะ
10. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี(วิทยาเขตหาดใหญ่) 16 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 8 ไม่ใช้ อาชีวะ
12. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 4 ไม่ใช้ อาชีวะ
13. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(วิทยาเขตหาดใหญ่) 4 ไม่ใช้ อาชีวะ
14. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 6 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
15. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 6 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
17. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร(วิทยาเขตหาดใหญ่) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
18. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการกำจัดศัตรูพืช(วิทยาเขตหาดใหญ่) 6 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
19. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 6 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ(วิทยาเขตหาดใหญ่) 3 3.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม(วิทยาเขตหาดใหญ่) 2 3.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
22. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วิทยาเขตหาดใหญ่) 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
23. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
24. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(วิทยาเขตหาดใหญ่) 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
25. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
26. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(วิทยาเขตหาดใหญ่) 5 ไม่ใช้ อาชีวะ
27. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน(วิทยาเขตหาดใหญ่) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
28. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา(วิทยาเขตหาดใหญ่) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
29. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
30. คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
31. คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร(วิทยาเขตหาดใหญ่) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
32. คณะการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(วิทยาเขตหาดใหญ่) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
33. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(วิทยาเขตหาดใหญ่) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
34. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)(วิทยาเขตหาดใหญ่) 25 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
35. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
36. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
37. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี(5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
38. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
39. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
40. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
41. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
42. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(วิทยาเขตปัตตานี) 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
43. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา(5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
44. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
45. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
46. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
47. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
48. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
49. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
50. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
51. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
52. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
53. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
54. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
55. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
56. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
57. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
58. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
59. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
60. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร(วิทยาเขตปัตตานี) 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
61. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
62. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(วิทยาเขตปัตตานี) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
63. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ(วิทยาเขตปัตตานี) 4 ไม่ใช้ อาชีวะ
64. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงวิชาสังคมวิทยา(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
65. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงวิชามานุษยวิทยา(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
66. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
67. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
68. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
69. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
70. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี(วิทยาเขตปัตตานี) 6 ไม่ใช้ อาชีวะ
71. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
72. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชามลายูศึกษา(วิทยาเขตปัตตานี) 5 ไม่ใช้ อาชีวะ
73. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
74. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
75. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศล(วิทยาเขตปัตตานี) 4 ไม่ใช้ อาชีวะ
76. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(วิทยาเขตปัตตานี) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ
77. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน(วิทยาเขตปัตตานี) 2 ไม่ใช้ อาชีวะ
78. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
79. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์- เศรษฐศาสตร์อาเซียน(วิทยาเขตปัตตานี) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
80. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา(วิทยาเขตปัตตานี) 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
81. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
82. วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
83. วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
84. วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา(หลักศุตรนานาชาติ)(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
85. วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
86. วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชากฏหมายอิสลาม(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
87. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
88. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะประยุกต์(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
89. คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิทยาเขตปัตตานี) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
90. คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
91. คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
92. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครอง(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
93. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
94. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
95. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณ(วิทยาเขตปัตตานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
96. คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 18 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
97. คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 24 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
98. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ-จีน(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
99. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
100. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
101. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
102. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชายุโรปศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
103. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
104. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตภูเก็ต) 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
105. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต) 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
106. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสื่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
107. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
108. วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตภูเก็ต) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
109. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
110. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
111. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
112. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
113. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
114. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
115. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
116. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
117. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
118. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
119. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
120. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
121. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี(สองภาษา)(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
122. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
123. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
124. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
125. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(วิทยาเขตตรัง) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
126. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(วิทยาเขตตรัง) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
127. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง(วิทยาเขตตรัง) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
128. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี(วิทยาเขตตรัง) 14 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
129. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(วิทยาเขตตรัง) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
130. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการตลาด(วิทยาเขตตรัง) 14 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
131. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(วิทยาเขตตรัง) 21 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
132. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ(วิทยาเขตตรัง) 7 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
133. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(วิทยาเขตตรัง) 21 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
134. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ(วิทยาเขตตรัง) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
135. คณะสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(วิทยาเขตตรัง) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง