รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 59 11:42 น. สนใจสมัคร : 16
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
08 ก.พ. 2559 - 20 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
01 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 47 สาขา จำนวน : 477 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 16 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิส์กำลังและพลัังงาน) 8 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักศุตรนานาชาติ) 35 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) 15 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 15 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(สหกิจศึกษา) 30 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ(หลักสูตรนานาชาติ) 30 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
19. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
22. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 16 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
24. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 8 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
25. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
26. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(5 ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
27. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(5 ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
28. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(5 ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
29. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง(5 ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
30. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์(5 ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
31. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์(5 ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
32. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
33. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกโยธา 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
34. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้า 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
35. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอุตสาหกรรม 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
36. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 30 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
37. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
38. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 5 2.75 อาชีวะ, กศน
39. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชามีเดียอาร์ต กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
40. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชามีเดียอาร์ต กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
41. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชามีเดียอาร์ต กลุ่มวิชาเอกการออกแบบภาพยนต์ 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
42. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
43. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
44. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
45. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาร์ต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
46. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
47. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง