ประเภทรับตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 59 09:51 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ก.พ. 2559 - 10 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
21 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
11 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
15 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
24 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 41 สาขา จำนวน : 2,190 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 80 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 120 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 60 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 80 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 40 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 80 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 80 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 80 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 80 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยพลศึกษา 80 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. คณะเทคโนโลยีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
12. คณะเทคโนโลยีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
13. คณะเทคโนโลยีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเตอร์เท็ต 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
14. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
15. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
16. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
17. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
18. ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
19. ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
20. ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
21. ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
22. คณะนิติรัฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร 80 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
23. คณะนิติรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 80 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
24. คณะนิติรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 80 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
25. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 120 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
26. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
27. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
28. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
29. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
30. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
31. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
32. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
33. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
34. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
35. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
36. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
37. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
38. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
39. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิขาการจัดการการทองเที่ยว 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
40. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
41. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง