รับตรงภาคปกติ สอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 59 09:30 น. สนใจสมัคร : 31
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ก.พ. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
29 ก.พ. 2559 - 18 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
04 ก.พ. 2559 - 07 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
22 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
02 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 73 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
13. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
14. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
15. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
16. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
17. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
18. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
26. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
28. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
29. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
30. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
31. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถติประยุกต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
32. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
33. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามันและความปลอดภัย ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
34. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
35. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
36. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
37. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
38. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
39. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
40. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
41. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
42. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
43. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
44. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ กศน
45. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
46. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
47. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
48. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
49. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
50. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
51. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
52. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
53. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
54. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
55. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง2 ปี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
56. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ต่อเนื่อง 2 ปี ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
57. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง(ต่อเนื่อง 2 ปี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
58. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
59. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
60. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มการสื่อสารมวลชน ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
61. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
62. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
63. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
64. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
65. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
66. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาศตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
72. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
73. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง