รับตรง ประเภทเรียนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 59 11:14 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 ม.ค. 2559 - 25 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
12 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
16 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 30 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ 3.00 อาชีวะ
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ 3.00 อาชีวะ
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ไม่ระบุ 3.00 อาชีวะ
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ไม่ระบุ 3.00 อาชีวะ
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ระบุ 3.00 อาชีวะ
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 3.00 อาชีวะ
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
18. คณะเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
19. คณะเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
20. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
21. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
22. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
23. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
24. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
25. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
26. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการเงินการธนาคาร ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
27. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
28. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
29. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
30. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ไม่ระบุ 2.75 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง