บุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 59 15:39 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 75 สาขา จำนวน : 82 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชไร่) 2 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน) 4 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(อารักขาพืช) 2 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เกษตรเคมี) 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(ปฐพีศาสตร์) 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(วิทยาการสมุนไพร) 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์(สัตว์ปีก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว์) 3 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการไม้ยืนต้น) 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
11. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาการประมง 3 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
13. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
14. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
15. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
16. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
17. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
18. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
19. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
20. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ปริญญาตรีควบโท เน้น 2 ภาษา หลักสูตร 5 ปี) 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
21. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 1 2.00 อาชีวะ
22. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 1 2.00 อาชีวะ
23. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 2.00 อาชีวะ
24. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 1 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
25. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
26. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
27. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
28. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
29. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
30. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
31. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
32. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
33. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
34. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
35. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
36. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 2.00 อาชีวะ, กศน
37. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 2 2.00 อาชีวะ, กศน
38. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ-เรียนตอนเย็น) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
39. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น(ภาคพิเศษ-เรียนตอนเย็น) 3 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
40. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
41. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
42. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
43. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
44. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
45. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
46. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
47. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
48. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
49. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
50. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
51. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
52. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการประมง ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
53. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
54. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
55. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
56. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
57. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชไร่)(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
58. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
59. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร(เทียบโอน)(ภาคพิเศษ: เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 1 2.00 กศน
60. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์(การผลิตสุกร)(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
61. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์(โคนมและโคเนื้อ)(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
62. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์(สัตว์ปีก)(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
63. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการไม้ยืนต้น)(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
64. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาการประมง 1 2.00 กศน
65. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ(เทียบโอน) 2 2.00 กศน
66. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(เทียบโอน) 2 2.00 กศน
67. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) 2 2.00 กศน
68. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2.00 กศน
69. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว(เทียบโอน) 1 2.00 กศน
70. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้(เทียบโอน) ไม่ระบุ 2.00 กศน
71. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) ไม่ระบุ 2.00 กศน
72. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการประมง(เทียบโอน) ไม่ระบุ 2.00 กศน
73. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(เทียบโอน) ไม่ระบุ 2.00 กศน
74. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ(เทียบโอน) ไม่ระบุ 2.00 กศน
75. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว(เทียบโอน) ไม่ระบุ 2.00 กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง