รับตรง/คัดเลือก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 59 09:54 น. สนใจสมัคร : 10
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
20 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 36 สาขา จำนวน : 1,340 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน) 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(อารักขาพืช) 80 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 30 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(ปฐพีศาสตร์) 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(วิทยาการสมุนไพร) 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการไม้ยืนต้น) 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาการประมง 70 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
11. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
12. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 80 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
13. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 80 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
14. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
15. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
16. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 70 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
17. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ปริญญาตรีควบปริญญาโทเนน 2 ภาษา) หลักสูตร 5 ป 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
18. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 20 2.75 อาชีวะ
19. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 30 2.75 อาชีวะ
20. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 2.75 อาชีวะ
21. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 40 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
22. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
23. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
24. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
25. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
26. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
27. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
28. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 30 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
29. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
30. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
31. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
32. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 20 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
33. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 20 2.75 อาชีวะ, กศน
34. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 50 2.75 อาชีวะ, กศน
35. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ-เรียนตอนเย็น) 30 2.25 อาชีวะ, กศน
36. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น(ภาคพิเศษ-เรียนตอนเย็น) 50 2.25 อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง