รับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 59 13:02 น. สนใจสมัคร : 33
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 ก.พ. 2559 - 01 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
30 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
08 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 77 สาขา จำนวน : 4,720 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
11. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
13. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
14. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
15. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
16. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
17. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
18. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
19. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
20. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาองค์การ) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
21. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดรุิยางค์ไทย 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 150 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
25. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 90 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 105 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
31. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภมูิสารสนเทศ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
32. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
34. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
35. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
36. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
37. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
38. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (4ปี) 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
39. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
40. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (4ปี) 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
41. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (4ปี) 150 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
42. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4ปี) 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
43. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4ปี) 120 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
44. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
45. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
46. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเท่า) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
47. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเท่า) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
48. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 120 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
49. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
50. คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 105 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
51. คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
52. คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจนานาชาติ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
53. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
54. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชไร่) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
55. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
56. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
57. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
58. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
59. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
60. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
61. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
62. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
63. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
64. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
65. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
66. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
67. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
68. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
69. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
70. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
71. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
72. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
73. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง(เทียบโอนฯ) 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
74. คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรเปิดสอนในศูนย์แม่ฮ่องสอน) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
75. คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรเปิดสอนในศูนย์แม่ฮ่องสอน) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
76. คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรเปิดสอนในศูนย์แม่ฮ่องสอน) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
77. คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรเปิดสอนในศูนย์แม่ฮ่องสอน) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง