รับตรงทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 59 13:26 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
08 ธ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
20 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
25 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
27 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
06 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 41 สาขา จำนวน : 1,995 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60 2.50 อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 60 2.50 อาชีวะ, กศน
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 60 2.50 อาชีวะ, กศน
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 30 2.00 อาชีวะ
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 30 2.50 อาชีวะ, กศน
14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 160 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 70 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 120 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ 20 2.00 อาชีวะ, กศน
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
23. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
26. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาความปลอดภัยและชีวอนามัย 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
28. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
29. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
30. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
31. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
32. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
33. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 120 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
34. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 55 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
35. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 55 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
36. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
37. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
38. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
39. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
40. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
41. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 90 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง