โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 59 10:16 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 10 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
01 เม.ย. 2559 - 11 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 54 สาขา จำนวน : 345 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์(บางเขน) 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
2. คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร(บางเขน) 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
3. คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(บางเขน) 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
4. คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
5. คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(บางเขน) 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
6. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(ภาษาไทย)(บางเขน) 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
7. คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
8. คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
9. คณะประมง (บางเขน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
10. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์(บางเขน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
11. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ(บางเขน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี/เคมีอุตสาหกรรม(บางเขน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา/ชีววิทยา(บางเขน) 8 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
18. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ(บางเขน) 6 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
19. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์(บางเขน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
20. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์(บางเขน) 6 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
22. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(บางเขน) 4 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
24. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) 20 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
26. คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(บางเขน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
27. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (บางเขน) 20 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
28. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
29. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
30. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
31. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(บางเขน) 8 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
32. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
33. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ(บางเขน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
34. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
35. คณะประมง(กำแพงแสน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
36. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ภาคปกติ)(กำแพงแสน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
37. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ภาคพิเศษ)(กำแพงแสน) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(กำแพงแสน) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์(กำแพงแสน) 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(กำแพงแสน) 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
41. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์(กำแพงแสน) 3 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
42. คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร(เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
43. คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
44. คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ(เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
45. คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต(เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
46. คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาประมง(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
47. คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์(เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 10 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
48. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี(ศรีราชา) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
49. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์(ศรีราชา) 3 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
50. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ(ศรีราชา) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
51. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ศรีราชา) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
52. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ(ศรีราชา) 5 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
53. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ศรีราชา) 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
54. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต(ภาคพิเศษ)(ศรีราชา) 2 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง