โควตาเรียนดีชนบท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 58 11:05 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ก.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
31 ส.ค. 2558
สัมภาษณ์
07 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
15 ก.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : 399 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ 15 2.00 วิทย์-คณิต
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.00 วิทย์-คณิต
3. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง 5 2.00 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 10 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 10 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 10 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุสาหกรรม 10 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 10 2.50 วิทย์-คณิต
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 10 2.50 วิทย์-คณิต
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 2.50 วิทย์-คณิต
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 10 2.50 วิทย์-คณิต
15. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
16. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการตลาด 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
17. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
18. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
19. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
20. คณะบริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
21. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
22. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
23. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การ) 10 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
24. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น) 10 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
25. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง 20 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่2 (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 20 3.00 วิทย์-คณิต
27. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
28. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต
29. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
30. คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
31. คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
32. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
33. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
34. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
35. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
36. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโข่ง 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
37. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาการจัดการธุรกิจ 10 2.20 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
38. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาการบัญชี 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
39. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง